15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Архітектура систем управлінських інформаційних систем№ роботи: 1115
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 125
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

1. Архітектура систем управлінських інформаційних систем
2. Бухгалтерська звітність як економічна категорія. Характеристика користувачів звітності. Вимоги, що ставляться до бухгалтерської звітності.
3. Вивчення інструкції та складання розрахунків до декларації по ПДВ. Заповнення та аналіз декларації по ПДВ. Камеральна перевірка Декларації по ПДВ
4. Вивчення інструкції та складання розрахунків по доходах (надходженнях) підприємства. Заповнення декларації, визначення суми податку
5. Види і форми статистичної звітності підприємства. Порядок складання та представлення статистичної звітності про працю. Звітність по основних показниках виробничої діяльності, її складання та читання
6. Види та класифікація звітності. Система звітності. Нормативи та інструктивні документи до складання звітності
7. Визнання та оцінка доходів і витрат у Звіті про фінансові результати
8. Визначення підприємством облікової політики
9. Визначення показника виручки (доходу) підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежно від виду діяльності підприємства
10. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду у Звіті про фінансові результати
11. Визначення, функції та класифікація власного капіталу. Структура звіту про власний капітал
12. Вимоги до програм управлінських інформаційних систем аналізу і аудиту
13. Глобальні інформаційні системи їх застосування в управлінських інформаційних системах аналізу та аудиту
14. Головні функції інформаційних систем на рівні підприємства, галузі на державному рівні
15. Достовірність первинної документації в умовах використання ЕОМ
16. Економічна доцільність використання програм управлінських інформаційних системах аналізу та аудиту
17. Завдання та принципи організації обліку праці та її оплати
18. Загальна побудова аналітичного процесу фінансово-господарської діяльності підприємства із застосуванням обчислювальної техніки
19. Загальні поняття про інформаційні системи, їх класифікація та функції
20. Захист і безпека даних при використанні управлінських систем аналізу та аудиту
21. Збиральне проектування управлінських інформаційних систем аналізу та аудиту
22. Звітність про платежі на соціальні заходи, збір за забруднення навколишнього середовища
23. Значення та завдання бухгалтерської звітності
24. Ідентифікація термінів і термінології перед складанням декларації про податок па прибуток. Порядок вивчення інструкції та складання розрахунків по видатках підприємства
25. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати
26. Класифікація інформаційних систем для потреб аналізу та аудиту (спеціалізовані системи та системи загального
призначення, системи для персональних комп"ютерів та системи, що функціонують у режимі клієнт/сервер)
27. Консолідована фінансова звітність. Склад консолідованої звітності. Порядок складання і подання консолідованої звітності
28. Нормалізація структур даних в управлінських інформаційних системах аналізу та аудиту
29. Нормативна база з організації бухгалтерського обліку
30. Нормативна база організації документування
31. Організації технології розв"язання завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік праці та заробітної плати
32. Організація бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки
33. Організація бухгалтерського обліку та заходів при реорганізації підприємства
Організація бухгалтерського обліку та заходів при створенні підприємства
34. Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання та значення
35. Організація вхідної та нормативно-довідкової інформації для потреб управлінського обліку
36. Організація документування
37. Організація документування господарських операцій
38. Організація здійснення зовнішнього аудиту з використанням комп"ютерної техніки
39. Організація комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з використанням комп"ютерної техніки
40. Організація носіїв аудиторського процесу в умовах використання ЕОМ
41. Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу.
42. Організація обліку формування статутного капіталу
43. Організація первинного обліку запасів. Організація матеріальної відповідальності
44. Організація проведення комплексної перевірки структурних підрозділів підприємства із застосуванням інформаційної системи обліку
45. Організація прогнозування діяльності підприємства та інформаційні системи
46. Організація розвитку автоматизації бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу
Організація синтетичного і аналітичного обліку запасів
47. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з оплати праці
48. Організація структури облікового апарату підприємства
49. Організація технології розв"язання завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік основних засобів і нематеріальних активів
50. Організація технології розв"язання завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік матеріальних запасів
51. Організація технології розв"язання завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік готової продукції, її відвантаження і реалізація
52. Організація технології розв"язання завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік фінансово-розрахункових операцій
53. Організація технології розв"язання завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік основних засобів і нематеріальних активів
54. Організація технології розв"язання завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік витрат на виробництво
55. Організація технології розв"язання завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: зведений облік і звітність
56. Основні елементи та компоненти фінансової звітності та їх призначення. Відповідність Плану рахунків фінансовим звітам
57. Основні завдання та нормативи при організації обліку забезпечення зобов"язань
58. Основні завдання та нормативна база організації обліку власного капіталу
59. Основні завдання та нормативна база по регулюванню організації обліку грошових коштів
60. Основні напрями організації бухгалтерського обліку
61. Особливості оцінки та відображення у Балансі довгострокових зобов"язань
62. Особливості складання ліквідаційного, розподільчих і передаточних балансів
63. Особливості формування звітних даних про зміни статутного капіталу, додатково вкладеного та резервного капіталу
64. Пасив балансу. Визначення, оцінка та класифікація статей пасиву.
65. Побудова структури облікового апарату
66. Поняття графіку документування, його складових, етапи складання
67. Поняття діловодства і документування
68. Поняття та класифікація власного капіталу за діючими стандартами обліку

69. Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства
70. Порядок заповнення, подання звітних форм та оприлюднення фінансової звітності
71. Порядок про складання консолідованої фінансової звітності у примітках до фінансової звітності
72. Порядок розробки робочого Плану рахунків підприємства
73. Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів
74. Призначення Балансу та його структура. Актив балансу. Класифікація активів
75. Призначення та послідовність складання та структура Звіту про рух грошових коштів. Послідовність складання
76. Призначення та функції бухгалтерії
77. Принципи організації бухгалтерського обліку
78. Система організації бухгалтерського обліку на підприємствах України
79. Специфічні критерії вибору програмного забезпечення для управлінських інформаційних систем аналізу та аудиту
80. Сумісність програм управлінських інформаційних систем аналізу та аудиту з іншими програмними продуктами. Підвищення ефективності використання комп"ютерних програм
81. Фінансова звітність в складі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
82. Фінансова звітність суб"єктів малого підприємництва
83. Форма фінансового звіту суб"єкта малого підприємництва. Статті балансу. Склад і статті звіту про фінансові результати
84. Форми бухгалтерського обліку
85. Формування облікової політики підприємства
86. Характеристика технологічних процесів обробки інформації при використанні управлінських інформаційних системах аналізу та аудиту
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.