17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Класифікація витрат на виробництво для виконання процесу контролю і регулювання№ роботи: 1078
розділ: Управління витратами
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

13. Класифікація витрат на виробництво для виконання процесу контролю і регулювання................... .............................. .............................. ......................3
Задач а № 25............................ .............................. .............................. ...............6
Розрахуйте, чи буде вигідно підприємству продати підрозділ, який працює збитково?
Дайте характеристику факторів, які, на вашу думку, впливають на прийняття рішення.
Вхідні дані: підприємство складається з 5-ти підрозділів. Є наступна інформація по підприємству за звітний період, тис.г.од.
Обсяг реалізації (ОР) 8700
Витрати (В) 5200
Валовий прибуток (ВП) 3500
Накладні витрати (НВ) 2500
Чистий прибуток (ЧП) 1000
Третій підрозділ працює збитково. Для розрахунків необхідно використовувати наступну інформацію:
1. частка валового прибутку від реалізації для підрозділу 3 склала половину відповідного показника по підприємству в цілому.
2. обсяг реалізації підрозділу 3 склав 8% від загального об’єму реалізації підприємства.
3. постійні витрати по підрозділу 3 склали 270 тис.г.од. Невиробничі витрати, які теж відносяться до постійних, підрозділу 3 – 150 тис.г.од., в тому числі загальні витрати підприємства – 38 тис.г.од.., які не змінюються у випадку продажі підрозділу 3.
4. якщо підрозділ 3 не буде проданий в наступному році, його постійні витрати зростуть на 6%, а змінні будуть складати таку ж частку відреалізації, як і раніше. Очікується, що реалізація збільшиться на 12%.
5. якщо підрозділ 3 буде продано, то зміниться реалізація інших підрозділів. Очікується, що прибуток в майбутньому році збільшиться на 23 тис.г.од., крім того, у випадку продажу підрозділу 3 одержану суму можна інвестувати, що дасть 75 тис.г.од. доходу з вкладеного капіталу внаступному році.

Задача № 52............................ .............................. .............................. ...............9
Дано планові і фактичні непрямі витрати цеху виробництва за попередній місяць.
Показники Планові Фактичні
1.Постійні непрямі витрати, г.од.
– заробітна плата цехового персоналу, г.од.
– технічне обслуговування, г.од.
3485
5780
3405
5780
2.Змінні непрямі витрати (енергія), г.од. 15200 14800
3.Заробітна плата допоміжних працівників, г.од. 9500 9250
4.Обся виробництва, нормо-год. 5000 4850

Розрахувати по витратах відхилення для цеху, що виникли протягом минулого місяця:
1) відхилення постійних непрямих витрат по обсягу;
2) відхилення фактичної суми постійних непрямих витрат від запланованої;
3) відхилення фактичної суми змінних непрямих витрат від запланованої.

Список використаних джерел........................ .............................. ....................11
   
Список літератури

1. Закон № 996 - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. за № 996-XIV.
2. ДСТУ 2962-94 - ДСТУ 2962 - 94 "Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення".
3. Методичні рекомендації № 47 - "Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості", затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 2 лютого 2001 р. № 47.
4. "Бухгалтерский учет: Управленческий аспект" Хорнгерн Ч. Т., Фостер Дж. Пер. с англ./Под ред. Я. В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1995 с.: ил. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
5. "Управленческий учет" К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь. - СПб: Питер, 2001. - 128 с.: ил. (Серия "Краткий курс").
6. "Экономическая энциклопедия" в 3 томах, за редакцією С. В. Мочерного, Видавничий центр "Академия" - К.: 2000 г.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.