14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Прогнозування банкрутства підприємства№ роботи: 1066
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 31
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ…........................ .............................. .............................. .............................. .......3
1. Прогнозування банкрутства підприємства.................. .............................. ...........4
2. Управління реальними інвестиціями.................. .............................. ..................10
Висновки .............................. .............................. .............................. ..........................28
Задача 4............................. .............................. .............................. .............................. 30
Фірма „Варта” має показники фінансових звітів за два роки, подані в таблиці 3. Необхідно скласти звіт про джерела і використання коштів, оцінити отриманні результати.
Таблиця 3.
Вихідні дані для розрахунків

АКТИВ 1-й рік 2-й рік
Грошові кошти
Ринкові цінні папери
Дебіторська заборгованість
Запаси та витрати
Поточні активи
Залишкова вартість основних фондів
Всього активів 2031 2640
ПАСИВ
Кредиторська заборгованість постачальника
Нараховані податкові платежі
Короткотермінові кредити банку
Короткострокова кредиторська заборгованість
Акціонерний капітал
Нерозподілений прибуток
Всього пасивів

Список використаної літератури.................... .............................. ............................31
   
Список літератури

1. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
2. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. - М.: Финансы, 1997.
3. Финансовый менеджмент / Под ред. д. э. н., проф., Н. Ф. Самсонова. - М.: Финансы, 1999.
4. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
6. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. — К. : ЦУЛ, 2003. — 375с.
7. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. — К.: Кондор, 2005. — 406с.
8. Хрущ Н. А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. — Хмельницький: ХНУ, 2004. — 310с.
9. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 2001. — 280 с.
10. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. — К.: Знання-Прес, 2003. — 622с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.