18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління формуванням капіталу торгівельного підприємства№ роботи: 103
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретичні засади управління формування капіталу торгівельного підприємства
1.1. Сутність та класифікація капіталу торгівельного підприємства
1.2. Фактори, що визначають потребу торгівельного підприємства в капіталі
1.3. Зміст основних етапів управління формування капіталу торгівельного підприємства
2. Аналіз стану капіталу ТОВ «Елліс Коммунікейшинз»
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз складу та структури капіталу в динамиці ТОВ «Елліс Коммунікейшинз»
2.3. Аналіз достатності та ефективності формування капіталу ТОВ «Елліс Коммунікейшинз»
3. Вдосконалення управління формуванням капіталу ТОВ «Елліс Коммунікейшинз»
3.1. Обгрунтування потреби ТОВ «Елліс Коммунікейшинз» в капіталі у плановому періоді
3.2. Обгрунтування структури ТОВ «Елліс Коммунікейшинз»
3.3. Обгрунтування джерел залучення капіталу ТОВ „Елліс Коммунікейшинз”
Висновки
Спи сок використаних джерел
Додатки

Уривок з роботи:
Аналізуючи активи досліджуваного підприємства в динаміці, слід відмітити, що з 2010 по 2012 роки необортні активи підприємства мали стійку тенденцію до зменшення. Якщо на початку періоду, що досліджується величина обсягів оборотних активів склала 299 тис. грн., то у 2012 році лише 244 тис. гргн, що на 49,0 тис. грн. менше.
Щодо оборотних активі, то у 2011 році відбувається їх ріст на 69,8 тис. грн., або на 15,3%, у 2012 році – вони зменшились на 176,7 тис. грн., темпи зменшення показника становлять 66,3%.
У структурі оборотних активів у 2011 році найшвидші темпи зростання мали дебіторська заборгованість та виробничі запаси, відповідно 189,0% та 160%. У 2012 роц іпо всіх статтях, за винятком грошових коштів відбулося зменшення.
Аналізуючи динаміку пасивів помітно, що величина власного капіталу протягом досліджуваного періоду мала тенденцію спаду, темпи зменшення показника відповідно у 2011 та 2012 роках становили 88,6% та 96,0%.
Щодо динаміки зобов’язань, то у 2010 році їх величина становила 278,0 тис. грн., у 2011 році – 374,1 тис. грн. та 187,4 тис. грн. у 2012 році. Аналогічну тенденція прослудковується по кредиторській заборгованості відносні показники зростання у 2011 та 2012 роках становлять 476,6% та 20,8% відповідно.
Щодо валюти балансу, то на кінець 2010 року вона становла 756,0 тис. грн., на кінець 2011 та 2012 років відповідно 797,6 тис. грн. та 594,1 тис. грн.
Співвідношення необоротних активів та оборотних коштів за 2010-2012 роки протягом дослідєуваного періоду змінилося, у 2010 році – 39,5%, у 2011 році – 34,0%, 2012 рік – 41,0%. Основною причиною в даній ситуації є не зміни фізичного обсягу та не коливання їх вартості, а перш за все неефективна система обліку основних засобів.
Щодо структури оборотних активів, то найбільша частку тут у 2010 році займала дебіторська заборгованість – 44,17%, найменшу – виробничі запаси (0,8%), у 2012 році найбільша частка припадала на товари (41,5%).
Найбілша частка в пассивах припадає на власні кошти: у 2010 році – 63,2%, у 2011 році – 53,0%, у 2012 році – 68,3%. Довгострокові зобов’язання протягом данного року відсутні. Щодо поточних зобов’язань, то вони відповідно склали у 2010 році – 36,8%, у 2011 році – 47,0%, у 2012 році – 31,7%. Отже, як видно поточна зобов’язаність підприємства зменшується, що є позитивною тенденцією.
У структурі власного капіталу відбулися такі зміни, а саме: зросла частка статутного капіталу та зменшилась питома вага нерозподіленого прибутку.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.