27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

За даними фінансової звітності розрахувати фінансові коефіцієнти№ роботи: 1020
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Завдання 1.
За даними фінансової звітності розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в таблицю. Порівняти їх з нормативними значеннями наведеними в таблиці. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; запропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
Вихідні дані з балансу
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 300 310
первісна вартість 011 330 350
знос 012 30 40
Незавершене будівництво 020 1200 2100
Основні засоби:
залишкова вартість 030 500 2570
первісна вартість 031 1000 3200
знос 032 500 630
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 110 100
інші фінансові інвестиції 045 20 10
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060 3
Інші необоротні активи 070
Всього за розділом І 080 2130 5093
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 400 450
незавершене виробництво 120 10 60
готова продукція 130 20 78
товари 140 1300 1400
Векселі одержані 150 150 170
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чисто реалізаційна вартість 160 300 320
первісна вартість 161 340 360
резерв сумнівних боргів 162 40 40
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 7 -
за виданими авансами 180 35 12
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 20 3
Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 70 201
в іноземній валюті 240 120 5
інші оборотні активи 250 10 -
Усього за розділом ІІ 260 2492 2719
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 50 70
Баланс 280 4672 7882


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 3600 3830
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 200 200
Інший додатковий капітал 330 2629
Резервний капітал 340 50 70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2 10
Неоплачений капітал 360 (30) (10)
Вилучений капітал 370 (20) (10)
Усього за розділом І 380 3802 6719
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 10 6
Інші забезпечення 410 2 -
Цільове фінансування 420 10 -
Усього за розділом ІІ 430 22 6
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 200 250
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 20 50
Усього за розділом ІІІ 480 220 300
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 120 190
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 20 20
Векселі видані 520 60 130
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 250 225
Поточні зобов’язання за розрахунками:
З одержаних авансів 540 50 110
З бюджетом 550 10 20
З позабюджетних платежів 560 3 4
Зі страхування 570 7 3
З оплати праці 580 18 10
З учасниками 590 30 35
Із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 10
Усього за розділом IV 620 578 747
V. Доходи майбутніх періодів 630 50 110
Баланс 640 4672 7882
Вихідні дані зі звіту про фінансові результати


Стаття Код рядка На початок звітного року На кінець звітного року
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 840 600
Податок на додану вартість 015 140 100
Акцизний збір 020 58 42
Інші вирахування з доходу 030 22 18
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 620 440
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 450 400
Валовий:
Прибуток 050 170 40
Збиток 055
Інше операційні доходи 060 10 2
Адміністративні витрати 070 52 40
Витрати на збут 080 10 12
Інші операційні витрати 090 8 6
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток 100 110
Збиток 105 16
Дохід від участі в капіталі 110 10 20
Інші фінансові доходи 120 7 5
Інші доходи 130 5 10
Фінансові витрати 140 9 12
Витрати від участі в капіталі 150 1
Інші витрати 160 3 11
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток 170 120
Збиток 175 5
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 36
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток 190 84
Збиток 195 5
Надзвичайні:
Доходи 200 6 10
Витрати 205 10
Податки з надзвичайного прибутку 210 3
Чистий:
Прибуток 220 80 2
Збиток 225
Амортизація 260 140 90


Завдання 2.
1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними таблиці 1, 2. визначити необхідний середній розмір обігових коштів на плановий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації та коефіцієнт прискорення (уповільнення) оборотності обігових коштів у плановому році.
2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів виробництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації перебуває 80% активів та 60% пасивів підприємства, а рівень рентабельності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.

Завдання 3.
Скласти прогнозований баланс підприємства на кінець планового року за агрегованою формою.
Вихідні дані: вступний баланс підприємства. Планова чиста виручка від реалізації продукції 920 тис. грн.
Рівень рентабельності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується підвищити на 3% порівняно зі звітним роком.
Рівень рентабельності власного капіталу, а також коефіцієнт забезпечення власними коштами плануються такі самі, як на кінець року.
   
Список літератури

1. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
2. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 1997. – 213 с.
3. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1999. – 369 с.
4. Холт Роберт. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 1993. – 268 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.