13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Скласти прогнозований баланс підприємства на кінець планового року за агрегованою формою.№ роботи: 1019
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Завдання 1.

За даними фінансової звітності розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в таблицю. Порівняти їх з нормативними значеннями наведеними в таблиці. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; запропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
Вихідні дані з балансу
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
знос 012
Незавершене будівництво 020 12,7 1,4
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1663,7 1678,3
первісна вартість 031 2669,0 2748,8
знос 032 1035,3 1070,5
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Всього за розділом І 080 1676,4 1679,7
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 8,8 8,8
незавершене виробництво 120 4,1 9,2
готова продукція 130 0,1
товари 140 87,0 66,6
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чисто реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161 25,9 13,4
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 21,1 2,3
в іноземній валюті 240
інші оборотні активи 250 0,8 2,5
Усього за розділом ІІ 260 147,7 102,9
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0,2
Баланс 280 1824,1 1782,8


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 1554,4 1564,2
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 27,0 39,3
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 110,4 110,4
Неоплачений капітал 360 30,3 30,3
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 1661,5 1659,4
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом ІІІ 480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 26,6 26,6
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 93,0 88,6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
З одержаних авансів 540
З бюджетом 550 3,8 3,8
З позабюджетних платежів 560 1,8 0,1
Зі страхування 570 2,6 1,9
З оплати праці 580 4,6 2,4
З учасниками 590
Із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 30,2
Усього за розділом IV 620 162,6 123,4
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 1824,1 1782,8Вихідні дані зі звіту про фінансові результати


Стаття Код рядка На початок звітного року На кінець звітного року
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 160,4 185,3
Податок на додану вартість 015 23,7 28,5
Акцизний збір 020
Інші вирахування з доходу 030
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 136,7 156,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 173,4 153,0
Валовий:
Прибуток 050 3,8
Збиток 055 36,7
Інше операційні доходи 060 2,8 9,6
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток 100 13,4
Збиток 105 33,9
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 3,0
Інші доходи 130 13,5
Фінансові витрати 140
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток 170 16,4
Збиток 175 20,4
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 4,9
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток 190 11,5
Збиток 195
Надзвичайні:
Доходи 200
Витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
Прибуток 220 11,5
Збиток 225 20,4
Амортизація 260 35,2 34,7

Завдання 2.
1. Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними таблиці 1, 2. визначити необхідний середній розмір обігових коштів на плановий рік виходячи з даних звітного року, а також даних про планову виручку від реалізації та коефіцієнт прискорення (уповільнення) оборотності обігових коштів у плановому році.
2. Визначити, чи потрібне підприємству додаткове зовнішнє джерело фінансування у плановому році при збільшенні обсягів виробництва та реалізації продукції, або вистачить власного чистого прибутку для поповнення активів. Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації перебуває 80% активів та 60% пасивів підприємства, а рівень рентабельності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується такий, як у звітному році.

Завдання 3.
Скласти прогнозований баланс підприємства на кінець планового року за агрегованою формою.
Вихідні дані: вступний баланс підприємства. Планова чиста виручка від реалізації продукції 190,5 тис. грн.
Рівень рентабельності продажу (відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації) планується підвищити на 3% порівняно зі звітним роком.
Рівень рентабельності власного капіталу, а також коефіцієнт забезпечення власними коштами плануються такі самі, як на кінець року.
   
Список літератури

1. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
2. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. - М.: Финансы, 1997.
3. Финансовый менеджмент / Под ред. д. э. н., проф., Н. Ф. Самсонова. - М.: Финансы, 1999.
4. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.