17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз комерційної діяльності роздрібного торгівельного підприємства№ роботи: 10
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
1. ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ «ФІРМА «БАКАЛІЯ» МАГАЗИН «ЕКОНОМ -25»
3. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАТ «ФІРМА «БАКАЛІЯ» МАГАЗИН «ЕКОНОМ -25»
3.1. Формування асортименту товарів в магазині
3.2. Організація товаропостачання товарів на підприємство
3.3. Форми продажу товарів
3.4. Рекламування товарів та стимулювання продажу
4. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «ФІРМА «БАКАЛІЯ» МАГАЗИН «ЕКОНОМ -25»
5. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ


Магазин знаходиться у вбудованій будівлі по вул. Соборній, 43 Площа магазину 545 кв. м.
Зона діяльності магазину –північно-західна частина центру міста.
Товарний асортимент у ЗАТ «Фірма «Бакалія» магазин «Економ 25»» формується у два етапи.
Структуру групового асортименту ЗАТ «Фірма «Бакалія» магазин «Економ 25»» визначається відповідно до обсягів товарообороту підприємства.
Асортимент товарів ЗАТ «Фірма «Бакалія» магазин «Економ 25»» нараховує близько 50 товарних груп та 3000 найменувань товару.
У ЗАТ «Фірма «Бакалія» магазин «Економ 25»» діє система самообслуговування продажу товарів.
У магазині особливу роль відведено віконним вітринам. Вони використовується як головні засоби реклами товарів.
До рекламних засобів також у ЗАТ «Фірма «Бакалія» магазин «Економ 25»», котрі гарно сприймаються покупцями, можна віднести і такі: зниження ціни, дисконтні картки, що надають право на знижки при покупці товарів, безплатна роздача товарів у вигляді подарунків і т.д..
Майже всі показники, якими характеризується ефективність комерційної діяльності є від’ємними, або мають негативну тенденцію, що в цілому є негативним явищем.
Тому для подальшого вдосконалення комерційної діяльності в ЗАТ «Фірма «Бакалія» магазин «Економ 25»» було запропоновано ряд заходів, а саме в напрямку:
- підвищення торгівельної культури;
- використання сучасних методів та засобів торгівлі;
- вдосконалення стимулювання збуту.
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року. З наступними змінами і доповненнями.
3. Академия рынка: Маркетинг / Пер с франц. А. Дайан, Ф. Букерель, Р.Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов.— М.: Экономика, 1993.-572 с.
4. Альбеков А.У, Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.—512 с.
5. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
6. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
7. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.
8. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
9. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.— Донецк, 1994.
10. Баширов И.Х. Коммерческая деятельность на рынке товаров
и услуг.— Донецк: ДКИ, 1993.
11. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
12. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2006. – 780 с.
13. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
14. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского.— СПб.: Питер, 1999.— 448 с.— (Серия "Теория и практика менеджмента").
15. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2005. – 441 с.
16. О. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
17. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
18. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
19. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
20. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
21. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
22. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
23. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
24. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 231 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.