18 . 06 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Новини.
Написання шпаргалок
№16 дата:0000-00-00

Для багатьох студентів початок сесії є хвилюючим моментом пов’язаний з майбутньою здачею іспитів. Час між сесіями проходить досить швидко, а незабаром заліки й іспити, які потрібно здавати і бажано на відмінно.

Вивчити курс, якому приділяється половина року, за кілька днів нереально, тому виходом з даної ситуації є написання шпаргалок.

Перечитати під час сесії десятки книг все рівно нікому не вдасться, крім того студент починаючи читатити все перемішує і в голові виникає хаос.

Написанння шпаргалок є не тільки способом обману, тому що під час написання шпаргалок у голові залишається найважливіша інформація, так що в будь-якому випадку написання шпаргалок є корисним. При написанні шпаргалки, підсвідомість залишається спокійною при цьому увага концентрується на основних, і штучно створені більш комфортні умови роботи змушують мозок активно працювати.

Саме по тому під час здачі іспиту, як правило, сама по собі шпаргалка вже не використовується, тому що інформація засвоєна в процесі написання шпаргалки. Крім того, не потрібно забувати про те, що крім зорової пам’яті, що спрацьовує під час читання матеріалу, існує ще і моторна пам"ять. Під час написання шпаргалки будуть працювати ці два види пам’яті, а відповідно матеріал засвоїться вдвічі легше. Потрібно мати на увазі, що навіть самий старанний студент може завалити іспит через банальне хвилювання, а усвідомлення студентом наявності своєрідної підтримки у виді відповідей на питання, записаних у шпаргалках дозволяє йому бути спокійним, додає впевненості у власних силах і розуміння того, що він знає матеріал.

Проте буває ситуація, коли навіть, на написання шпаргалок студент не має часу. Що тоді робити? Відповідь є: написання шпаргалок можна замовити у професійних агентств. Ми швидко та якісно зможемо в цьому Вам допомогти.

 

Рецензія на дипломну роботу: правила написання
№15 дата:0000-00-00

Отже, перед вами стоїть завдання написання рецензії на дипломну роботу. Рецензія, як відомо, входить у список обовязкових документів, що здаються разом з готовими дипломними роботами.

Давайте розберемося, що являє собою рецензія на дипломну роботу?

Це коротка оцінка дипломного проекту, написана незалежним експертом (найчастіше ним виступає керівник практики від підприємства). Але в 99% випадків рецензію на дипломну роботу просять написати самого студента, а керівник від підприємства тільки лише ставить свій підпис і печатку.

Саме тому в даній статті я докладно розпишу, як написати рецензію на дипломну роботу, з яких блоків вона складається.

Рецензія на диплом: вимоги до змісту

Відповідно до загальноприйнятих вимог обсяг рецензії на диплом повинен бути не великим, приблизно 1-2 сторінки формату А4. Шрифт і інтервал - такі ж, як у дипломній роботі (звичайно Tіmes New Roman, 14 pt, полуторний інтервал).

По центру сторінки прописними (заголовними) буквами пишемо слово "Рецензія".

Трохи нижче малими літерами "на дипломну роботу Іванова І.І. на тему "Назва дипломної роботи".

Розділи рецензії на дипломну роботу:

1. Актуальність теми дипломної роботи (новизна). У цьому розділі потрібно написати, чи дійсно обрана тема дипломної роботи актуальна, чим вона цікава і приваблива, які проблеми вирішує. Неважко помітити, що такий же розділ міститься у вступі до дипломної роботи. Тому можна просто перечитати свій вступ, осмислити його і переформулювавши написати в рецензії на дипломну роботу.

2. Характеристика змісту дипломної роботи. Тут рецензент відбиває структуру дипломної роботи, що вивчено в першому, другому, третьому розділах, які задачі вирішені в кожній з них. Наскільки структура роботи відповідає меті і завданням дипломної роботи. Ця інформація також відбивається у вступі до дипломної роботи, тому рекомендую його перечитати.

3. Позитивні риси дипломної роботи. Тут головне не перестарайтеся. Коротенько опишіть, чим відрізняється саме Ваша дипломна робота від аналогічних. Які нові завдання вона вирішує. Які результати досягнуті в результаті практичного дослідження.

4. Практичне значення дипломної роботи. Рекомендації з впровадження на підприємстві. Тут обов"язково вкажіть, яке значення проведеного дослідження конкретно для цього підприємства. Чи варто впроваджувати отримані висновки в практику роботи підприємства. Що цим буде досягнуто. (Звичайно пишуть, що значення для підприємства велике), адже не даремно ж писали дипломну роботу.

5. Недоліки і зауваження. Хоч цей розділ і не дуже приємний, але усе-таки він є обов"язковим для рецензії на дипломну роботу. Мається на увазі, що жоден студент не може написати ідеальний диплом. Щоб написати хоч щось у цьому розділі і не зіпсувати враження від дипломної роботи в цілому, звичайно знаходять якийсь дрібний недолік і вказують на нього. Наприклад, це може бути надлишок теоретичної інформації, недостатність власних умовиводів автора, невеликі граматичні помилки і неточності в розрахунках (пишемо не все одразу, а щось одне).

6. Оцінка, що рекомендується. Тут пишіть, яку оцінку заслуговує автор дипломної роботи. Бажано писати на бал вище, щоб створити "резерв". У випадку, коли студент має позитивну репутацію в очах викладачів, однозначно рекомендуємо "відмінно". Якщо під час навчання були проблеми і на відмінно явно не претендуєте, то "добре". Ну а якщо занадто перевищили оцінку, ваш науковий керівник вкаже на це.

Рецензія на дипломну роботу обовязково підписується.


 

Як самому написати курсову роботу
№14 дата:0000-00-00

КУРСОВА РОБОТА - самостійна робота студента, що дозволяє оцінити, насамперед , науково-методичні знання студента по дисципліні. Курсова робота, як правило, пишеться по загальнонаукових і спеціальних дисциплінах навчального плану. По своїй будові курсова робота схожа з рефератом. Але при цьому в курсовій роботі необхідно показати знання джерел і уміння працювати з ними. У курсовій роботі, як і в рефераті, важливо поглиблене вивчення якого-небудь питання, розгляд його з різних точок зору, відображення наукової полеміки по ньому.

У структуру курсової роботи повинні включатися наступні частини: вступ, основний зміст і висновки. Наприкінці роботи наводиться список фактично використаної літератури.

У вступі автор повинен обґрунтувати актуальність обраної проблеми, виявити ступінь її вивчення і сформулювати основні завдання, що будуть розглядатися в роботі.

В основній частині роботи викладається зміст теми. Цю частину, як правило, рекомендується розділити на 3-4 питання, що всебічно розкривають тему курсової роботи. Збільшувати кількість питань немає сенсу, тому що це приведе до їх поверхневого викладу або значного перевищенню обсягу курсової роботи.

Матеріал слід викладати послідовно, логічно, доказово. У тексті роботи одне питання від іншого необхідно відокремлювати, даючи їм підзаголовки, щоб було зрозуміло, де починається і де закінчується їхнє висвітлення. Однак це не повинно порушувати зв"язку між питаннями. Викладати потрібно так, щоб одне питання випливало з іншого. Усі питання цієї частини роботи повинні бути розкриті досить повно.

Висновки повинні являти собою узагальнення викладеного матеріалу, формулювання висновків і обґрунтованих пропозицій, що випливають зі змісту курсової роботи.

Наприкінці курсової роботи приводиться список використаної літератури, складений відповідно до правил бібліографії й у визначеній послідовності.

Далі можуть наводитись додатки, що складаються зі схем, діаграм, графіків і таблиць, що у силу їхнього різноманіття або громіздкості недоцільно поміщати безпосередньо в тексті роботи.

Тому при написанні курсової роботи для повного і правильного розкриття змісту обраної теми студенту необхідно (у залежності від дисципліни, по якій пишеться курсова робота):

а) вивчити наукові праці по даній проблемі, опубліковані вітчизняними та закордонними вченими;

б) знати чинне законодавство з проблем, що мають відношення до теми курсової;

в) ознайомитися зі статистичними даними, які публікуються в періодичній пресі і статистичних збірниках;

г) вивчити статті по обраній темі в галузевих та спеціальних науковому журналах.

Дуже важливо, щоб текст роботи був написаний простою мовою, щоб основні положення роботи були правильно і чітко сформульовані. Мова, стиль викладу, уміння будувати короткі пропозиції, виражати свої думки в зрозумілій, доступній формі відіграють велику роль. Слід дотримуватися загальноприйнятої однаковості в застосуванні термінів, умовних позначок і скорочень слів, мір ваги і довжини. Інші скорочення не допускаються.

Якщо робота відповідає усім необхідним вимогам, викладач оцінює її позитивно та у письмовій формі у виглядіі рецензії сповіщає про це студенту. Робота допускається до захисту, і задача студента - захистити її позитивно.

Незадовільно виконана робота підлягає доопрацюванню відповідно до зауважень викладача, що містяться в рецензії. Повторно виконана робота здається разом з першим варіантом курсової роботи і рецензієюї.


 

Як підготуватись до іспиту
№13 дата:0000-00-00

У всіх студентів бувають ситуації, коли на підготовку до якого-небудь складного іспиту залишаються лічені дні. Чи реально за таких умов здати іспит на "добре" чи "відмінно", і як це зробити?

Отже, перше, що потрібно зробити - заспокоїтися, тому що сильні переживання чи недосипання сильно знижують шанс погано підготовленого студента здати іспит. Чому? Відповідь проста: при недостатній підготовці чи не головну роль грає здатність логічно мислити, робити правильні узагальнення і висновки, діяти по ситуації. І саме ці здібності (а не память, що задіяна в тих, хто старанно і довго зубрив матеріал) у першу чергу погіршуються від стресу чи недосипання.

По-друге, варто правильно розподілити час: бажано хоча б загалом ознайомитися з кожним із білетів, щоб Ви могли дати коротку відповідь на будь-яке екзаменаційне питання. Білети найкраще чергувати по складності, наприклад, один важкий, декілька більш простих. Якщо є ще небагато часу, можна переглянути визначення незнайомих понять - вони можуть виявитися важливими.

По-третє, варто враховувати, що Вам можуть задавати додаткові питання. Головне - пам"ятати, що задаються вони, як правило, не з метою "завалити" студента, а, навпроти, з метою "витягнути" його на більш високу оцінку. Це значить, буде незайвим звернути увагу на "улюблені" викладачем теми, фрази і терміни - їхнє знання може схилити чашу ваг у Вашу сторону. До речі, на самому іспиті можна послухати, які питання задаються попереднім студентам - нерідко викладач задає обмежене число питань. Також ця інформація може допомогти Вам у підготовці відповіді на власне питання.

Безпосередньо перед іспитом (під час очікування) має сенс попросити кожного з Ваших колег розповісти ті білети, що вони знають краще інших: читати що-небудь у цей час майже ні в кого не виходить, а в такий спосіб Ви зможете повторити навіть чи вивчити якусь кількість матеріалу.

Під час іспиту раджу триматися максимально впевнено, тобто не показувати, що Ви чогось не знаєте. Головне тут - не перейти в нахабність, але отут можу тільки порадити керуватися власним здоровим глуздом. Що стосується того, яким по рахунку краще йти відповідати, то можна помітити, що нерідко сильно проявляються викладацькі стереотипи - спочатку йдуть самі сильні студенти, а наприкінці - "двієчники", що сподіваються умовити викладача поставити їм трійку. Звичайно, не усі викладачі вважають так, однак, у нашому випадку краще не піддавати себе зайвому ризику.

Cписувати чи не списувати? Це питання задають собі багато студентів. Думаю, списувати має сенс, тільки якщо Ви упевнені, що цього не помітить викладач. Якщо ризик усе-таки є, то це - варіант для зовсім безвихідної ситуації, коли Ви не можете нічого толком згадати по заданому питанню. А от робити шпаргалки варто в будь-якому випадку.


 

Як правильно користуватися шпаргалками
№12 дата:0000-00-00
Як правильно користуватися шпаргалками.

В основній масі всі люди однакові і звикли все залишати на потім. Нам легше весь семестр думати, що часу ще залишилося ого-го скільки і все встигнемо, чим почати систематично, потроху вчити. Ніхто природно так не робить, але давайте розберемося на рахунок сесії: не так страшний чорт, як його малюють.

По-перше, все таки не варто готуватись в ніч перед іспитом. Потрібно починати готуватися хоча б за 3 дні перед іспитом.

По-друге, потрібно забути на певний час про всі види соціальних мереж. Часу на це все піде безліч.

По-третє, запастися кавою, тому що ночі обіцяють бути довгими.

По-четверте, простудіювати весь наявний у вас матеріал. Включаючи методички, збірники, конспекти лекцій.

По-пяте, зробити шпаргалки.

Що стосується шпаргалок,:

Є такий анекдот-притча про те, як здають іспит на кожному курсі.

На першому: усі пишуть, професор читає газету; газета опускається, шпори ховаються.

Другий курс: газета опускається, професор покашлює, шпори ховаються.

Третій курс: газета опускається, професор покашлює, шпори залишаються на партах.

Четвертий курс: газета опускається, студенти покашлюють, газета знову піднімається.

Найпоширеніша шпаргалка - це надруковані в чотири стовпчики дрібним шрифтом відповіді на питання. Виходять чудеса-речі, що рятують життя сотням студентів.

На даний момент часу з розвитком інформаційних технологій було би гріх ними не скористатися.

Зараз готування шпаргалок перед іспитом зводяться до написання запиту в гуглі типу: "скачати шпаргалки" або "шпори по економіці на телефон". Скачуємо готові шпаргалки, потім роздруковуємо чи закачуємо на телефон і готово.

Як користуватися шпаргалками

Є один, але значний мінус шпаргалок - помітять, йдеш на перездачу. Тому користуватися ними треба тільки в тих випадках, коли це дійсно необхідно. Поводьтеся впевнено, не оглядайтеся по сторонах, не бігайте очима - це явна ознака, що ви щось задумали. Краще зробіть вид, що ви глибоко занурені в пошуки відповіді на білет.

Все робіть плавно і не поспішаючи, намагайтеся не залучати зайвої уваги. Шпори треба заздалегідь покласти в таке місце, відкіля ви їх зможете дістати непомітно, а головне безшумно. Обшукувати вас не будуть, так що не ховайте далеко. Якщо шпаргалки на телефоні, то заздалегідь відключіть звук, на цьому погоріло багато студентів. Постарайтеся підібрати такий момент, коли спостерігачі відвернулися або зайняті.

Шпаргалки на іспиті допоможуть вам у впевненості, а їхня підготовка зміцнить знання і дозволить закрити деякі прогалини в знаннях.

9 способів виготовити непомітні шпаргалки

У школі я почав списувати з першого класу. Уже потім я довідався, що виконував заповіді Ейнштейна, що говорив, що зовсім нема чого забивати голову всякою дурницею, якщо інформацію, яку треба запам"ятовувати, можна подивитися в будь-якому довіднику. Однак злісні вчителі не були згодні з великим фізиком. Тому набагато безпечніше користуватися "шпорами". Сьогодні я хочу дати кілька порад тим, хто не особливо обтяжував себе знаннями під час навчання, як залишити усіх з носом і здати іспити як мінімум на "добре". Для початку - "дідівські" методи.

1. Найпоширеніше - заздалегідь заготовити "бомби" - написати на папері готові відповіді, непомітно дістати їх з кишені і здати на перевірку.

2. Особливо нахабні можуть просто покласти перед собою підручник і списувати з нього. Але на це здатні тільки люди з гарними артистичними здібностями - головне, щоб погляд не був злодійкуватим, інакше викладачі усе зрозуміють.

3. На резинки прив"язуються шпаргалки, резинки просовуються в рукав піджака і кріпляться в районі плеча. У випадку, якщо викладач підійде на небезпечну відстань до вашої парти, шпаргалку можна "вистрілити" у рукав. Правда, дістати її назад буде досить складно.

4. Можна написати "шпори" на лінійці, але на них багато інформації не поміститься.

5. Мобільний телефон - один з улюблених усіма способів сховати шпаргалку. З нинішніми технологіями там помістяться всі підручники, що ви прочитали за своє життя. Головне, не "світити" ним.

Якщо ви не встигли з шпаргалками, ми можемо вам допомогти їх написати, або ви зможете знайти їх у нашій базі готових робіт.

Удачі на іспиті !


 

Роботи, які можна замовити з фінансового аналізу
№8 дата:2011-01-24

Аналіз ефективності використання прибутку підприємства
Аналіз обсягів і ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності

Аналіз джерел формування капіталу підприємства

Аналіз розміщення капіталу й оцінювання майнового стану підприємства

Аналіз грошових потоків підприємства

Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу підприємства

Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства

Загальне оцінювання та прогнозування фінансового стану підприємства

Діагностика ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання

Аналіз оборотних активів підприємства

Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Аналіз фінансових рішень підприємства

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Аналіз використання фінансових ресурсів підприємства

Аналіз структури та складу активів та пасивів підприємства

Особливості аналізу інвестиційної діяльності підприємства

Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Аналіз чистого прибутку підприємства

Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження

Аналіз фінансової звітності

Аналіз стану майна підприємства та джерел його формування

Аналіз стану розрахунків підприємства

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Оперативний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства


 

Розміщення робіт на сайті
№7 дата:0000-00-00
Компанія "Диплом Сервіс" надає можливість виконавцям наукових робіт розмістити власні роботи на нашому сайті та отримувати пасивний дохід. Про умови оплати та розміщення робіт звертайтесь за тел. 067-5874513

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.